Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.happymuslimhome.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Happy Muslim Home.

Artikel 1:
Inleidende bepaling
.
In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis: Happy Muslim Home, opvoedcoaching onderneming ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 78474698
Coaching/cursusovereenkomst: De overeenkomst die tot stand komt op het moment dat er een schriftelijke of mondelingen aanmelding is van de deelnemer en de kosten betaald zijn.
Hierdoor verplicht Happy Muslim Home zich om jegens de deelnemer tot het verschaffen van een door Happy Muslim Home aangeboden coachingtraject of door Happy Muslim Home gemaakte cursus.
Deelnemer: De partij met wie Happy Muslim Home een mondelinge of schriftelijke coaching of cursus overeenkomt heeft afgesloten.

Artikel 2:
Totstandkoming en inhoud overeenkomst
.
Bij aanvaarding, zowel mondeling als schriftelijk, van het aanbod van Happy Muslim Home door de deelnemer komt overeenkomst tot stand.

Artikel 3:
Betaling
De betaling wordt voldaan voordat de coaching en/of cursus geleverd wordt.
Is de deelnemer in gebreke of verzuim met het nakomen van de financiële verplichtingen dan is dit een zaak tussen de deelnemer en Allah.

Artikel 4:
Wijzigingen door Happy Muslim Home
Happy Muslim Home heeft het recht de coaching en/of cursus op te zeggen bij misbruik, bij het kopieren en of inloggegevens door te geven aan derden.
Happy Muslim Home houdt het recht om wijzigingen door te voeren in het cursusprogramma.

Artikel 5:
Aansprakelijkheid.

Happy Muslim Home aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens een cursus. Als de cursus en/of coaching niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Happy Muslim Home. Eventuele schade wordt door Happy Muslim Home vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Happy Muslim Home is toe te rekenen.

Artikel 6:
Annulering en/of terugvordering
De regel die Happy Muslim Home aanhoudt in deze is niet goed of niet tevreden? Geld terug.

Artikel 7:
Klachtenbehandeling
.
Een tekortkoming in de geleverde diensten door Happy Muslim Home dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij Happy Muslim Home. Zodat er een passende oplossing gezocht kan worden. Als de tekortkoming niet naar tevredenheid kan worden opgelost dan dient dit uiterlijk 30 dagen na de constatering van de tekortkoming schriftelijk gemeld en gemotiveerd te worden bij Happy Muslim Home. Binnen 30 dagen ontvangt u dan schriftelijk een inhoudelijke reactie van Happy Muslim Home.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.happymuslimhome.nl op deze pagina.